Ông Nguyễn Giang Nam

icon_dad

Ông Nguyễn Giang Nam

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm 1983, Ông Nguyễn Giang Nam đã giữ nhiều vị trí cấp cao trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Ông từng là Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Stanley Brother và giữ chức phó Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Năm 2018, ông cũng là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC). Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của OCH, ông được bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 10/7/2019, với những kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp, ông Nam chính thức được Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc OCH và đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Công ty OCH từ ngày 01/08/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *