• Convert to PDF
 

Ban Lãnh Đạo

” Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, bao gồm các cổ đông chủ chốt, chịu trách nhiệm đưa ra tầm nhìn chung cho toàn tập đoàn và định hướng đường lối, chiến lược kinh doanh cho các dự án khách sạn của công ty. Đây đều là những cá nhân xuất sắc có kinh nghiệm và tầm nhìn toàn cầu. “

8-)    Hội Đồng Quản Trị

8-)    Ban Điều Hành

8-)    Ban Kiểm Soát

Scroll to top