• Convert to PDF
 

Ban Kiểm Soát

Ông LÊ ANH DŨNG
Trưởng Ban Kiểm Soát

Hiện là Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.

Ông Lê Anh Dũng tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại trường Macquarie University và Thạc sỹ Thương mại và Kinh doanh trường University of Western Sydney.

 


Bà NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Thành viên Ban Kiểm Soát

Thạc sỹ Luật học. Hiện nay, Bà đồng thời đang giữ chức vụ Phụ trách Pháp chế, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chứng khoán Dương, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đòan Đại Dương và được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

 

 


Bà VŨ THỊ NGỌC LAN
Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp – Kỹ nghệ – Thương mại FINTEC, Công ty TNHH VNT. Hiện nay, Bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bảo Linh và được bầu là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

 

Scroll to top