• Convert to PDF
 

Đại hội Cổ đông 2011

Để phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/04/2011, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố các tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Quý vị cổ đông xin vui lòng download theo các đường dẫn sau :

8-) :oops: Danh mục tài liệu.

8-) :oops: Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông 2011.

8-) :oops: Chương trình Đại hội cổ đông 2011.

8-) :oops: Báo cáo của HĐQT.

8-) :oops: Báo cáo Ban Kiểm Soát.

8-) :oops: Báo cáo Ban Giám Đốc.

8-) :oops: Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán 2010.

8-) :oops: Tờ trình phân phối lợi nhuận.

8-) :oops: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất 2011.

8-) :oops: Tờ t rình lựa chọn đơn vị Kiểm toán.

8-) :oops: Tờ trình PA thù lao cho HĐQT, BKS.

8-) :oops: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT.

Ocean Hospitality.

Scroll to top