• Convert to PDF
 

Báo cáo tài chính năm:

2019:

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 Công ty OCH

8-) Công ty OCH giải trình Báo cáo tài chính bán niên đã xoát xét

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2019 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý II.2019 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I. 2019 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý I. 2019 Công ty OCH

2018:

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng năm 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng quý IV.2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng quý III.2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III. 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II. 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý II. 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I. 2018 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý I. 2018 Công ty OCH

2017:

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017 Công ty OCH

8-) Kế hoạch kinh doanh năm 2017

2016:

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016 Công ty OCH

8-)  Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2016 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 Công ty OCH

8-)  Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016 Công ty OCH

2015:

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Công ty OCH

8-)  Báo cáo tài chính riêng năm 2015 Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính Quý IV Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính Quý IV  hợp nhất

8-) Báo cáo tài chính Quý III Công ty OCH

8-) Báo cáo tài chính Quý III  hợp nhất

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét

8-) Báo cáo tài chính riêng hợp nhất bán niên đã soát xét

8-) Báo cáo tài chính Quý II Hợp nhất

8-) Báo cáo tài chính Quý I 2015

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

2014:

8-) :oops: Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2014

8-) :oops: Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Năm 2014

2014:

8-) Báo cáo tài chính Quý IV Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý IV

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý III Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý III

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Bán niên Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Bán niên

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý II Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý II

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý I Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quý I

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

2013:

8-) Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất 2013

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Kiểm toán 2013

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quí IV Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quí IV

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quí III Hợp nhất

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quí III

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-)   Báo cáo tài chính hợp nhất Quí II

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) Báo cáo tài chính Quí II

8-) :oops: Bảng cân đối kế toán

8-) :oops: Báo cáo kết quả kinh doanh

8-) :oops: Bảng lưu chuyển tiền tệ

8-) :oops: Thuyết minh

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I

8-) :oops: Báo cáo tài chính Quí I

2012:

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã được kiểm toán

8-) :oops: Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí IV

8-) :oops: Báo cáo tài chính Quí IV

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí III

8-) :oops: Báo cáo tài chính Quí III

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được soát xét

8-) :oops: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xét

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí II

8-) :oops: Báo cáo tài chính Quí II

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I

8-) :oops: Báo cáo tài chính Quí I

2011:

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất 2011 đã được kiểm toán

8-) :oops: Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí IV

8-) :oops:   Báo cáo tài chính Quí IV

8-) Báo cáo tài chính hợp nhất Quí III:

8-) :oops:   Phần 1

8-) :oops:   Phần 2

8-) :oops:  Báo cáo tài chính Quí III

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được soát xét

8-) :oops:  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xét

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí II

8-) :oops:  Báo cáo tài chính Quí II

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I

8-) :oops: Báo cáo tài chính Quí I

2010:

8-) :oops: Báo cáo góp vốn đã được kiểm toán

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

2009:

8-) :oops: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

8-) :oops: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Ocean Hospitality.

Scroll to top