OCH_Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng:

– Tên tổ chức đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

– Mã chứng khoán: OCH

– Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 CP, tương ứng ~56,50%

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.695.652 CP, tương ứng 3,35%

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.694.552 CP, tương ứng ~59,85%

– Lý do thay đổi sở hữu: mua thêm cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con

– Thời gian thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: từ ngày 20/8/2019 đến ngày 16/9/2019.

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Mai Hữu Đạt