OCH_CBTT BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 (đã soát xét) kèm giải trình

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2020 (đã soát xét) kèm Giải trình. 

Toàn văn Báo cáo: xem tại đây

Giải trình: xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *