OCH_CBTT đường link các nội dung sửa đổi Điều lệ và toàn văn thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 thông qua:

  • Sửa đổi nội dung khoản 1, khoản 3 Điều 2 về tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.
  • Thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các nội dung sửa đổi tại Điều lệ và Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được đăng tải tại đường link: http://och.vn/thong-tin-quan-tri/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *