OCH_Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Ngày 19/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết số 012.1/2020/TLNQ-HĐQT, thông qua nội dung sau:

  • Thông qua Phương án xử lý khoản cấn trừ nợ gốc vay OCH của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Tờ trình số 1806/2020/TTr-TGĐ ngày 18/06/2020.
  • Thông qua việc gia hạn đối với một số hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour – Togi (Giai đoạn 2018-31/12/2019) theo Tờ trình số 1806.1/2020/TTr-OCH ngày 18/06/2020.
  • Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:
    • Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
    • Ủy quyền cho TGĐ ký kết Hợp đồng, thanh lý, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ liên quan khác đến mức phí kiểm toán theo hồ sơ chào giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

(Chi tiết như file đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *