• Convert to PDF
 
Công bố thông tin v/v thay đổi thành viên Ban Điều Hành

Monday , 21/11/2011 - 4:17am

Ngày 18/11/2011, Hội đồng quản trị OCH đã ra Quyết định số 65/2011/QĐ-CTHĐQT-OCH bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Sharmini T Surendran.

Ocean Hospitality.

Scroll to top