• Convert to PDF
 
Công bố thông tin v/v thay đổi thành viên Ban Điều Hành

Sunday , 20/11/2011 - 1:58am

Ngày 22/06/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Quyền tổng giám đốc của Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ocean Hospitality.

Scroll to top