• Convert to PDF
 
Thông báo v/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Cán bộ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại dương

Sunday , 20/11/2011 - 1:34am

Thông báo Ngày 05/05/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương :

-  Quyết định số 09/2011/QĐ-HĐQT-OCH Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Hoài.

-  Quyết định số: 10/2011/ QĐ-HĐQT-OCH Bổ nhiệm Bà Trương Kim Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại dương.

-  Quyết định số: 11/2011//QĐ-HĐQT-OCH Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Arif Gunawan.

Ocean Hospitality.

Scroll to top