• Convert to PDF
 
CBTT về việc thay thế thành viên HĐQT

Thursday , 27/07/2017 - 9:42am

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 29  ngày 27/07/2017, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

  1. Bà ĐỖ THỊ TÚ CHI

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

- Lý do: Bà Đỗ Thị Tú Chi có Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/07/2017

  1. Ông LÊ ĐÌNH VINH

-  Được bổ nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

-  Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định của Đại hội cổ đông gần nhất

-  Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/07/2017

Nghị Quyết

Trân trọng thông báo

T/M CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Người CBTT

Nguyễn Thị Lan Hương


Scroll to top