• Convert to PDF
 
CBTT về việc thay thế thành viên HĐQT

Wednesday , 14/12/2016 - 1:40am

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 51/2016/NQ-HĐQT ngày 13/12/2016, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1.         Ông LÊ QUANG THỤ

-           Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

-           Lý do miễn nhiệm: Ông Lê Quang Thụ có Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị

-           Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/12/2016

2.         Ông LÊ ĐÌNH VINH

-           Được bổ nhiệm giữ chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

-           Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất

-           Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/12/2016

Nghị Quyết

Trân trọng thông báo

T/M CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Người CBTT

Nguyễn Thị Lan Hương

 

Scroll to top