• Convert to PDF
 
Công bố Thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hội an

Sunday , 20/11/2011 - 1:22pm

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh cùng tình hình thực tế, Ngày 28/10/2011 Hội đồng quản trị OCH đã ra Nghị quyết số 18/QĐ-HĐQT quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hội An.

Ocean Hospitality.

 

Scroll to top