• Convert to PDF
 
Quyết định v/v mua cổ phần của Công ty Cp Du lịch Khách sạn Suối Mơ

Sunday , 06/11/2011 - 8:43am

Căn cứ theo:

- Luật doanh nghiệp năm 2005.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

- Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị vào ngày 21/01/2011.

Ngày 21/01/2011, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thông qua quyết định số 02/QĐ-HĐQT vv mua 2.490.000 Cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ từ doanh nghiệp tư nhân khách sạn LA DOLCE VILA.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mười ngàn đồng).

- Tổng số cổ phần mua: 2.490.000 (Hai triệu bốn trăm chính mươi ngàn) cổ phần.

- Tổng mệnh giá: 24.900.000.000 (Hai mươi tư tỷ chín trăm triệu đồng).

Quyết định được Ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ký ban hành vào ngày 21/01/2011.

Download: Quyết định mua cổ phần của Công ty Cp Du lịch Khách sạn Suối Mơ.

Ocean Hospitality.

Scroll to top