• Convert to PDF
 
Quyết định v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tràng Tiền

Thursday , 17/11/2011 - 2:12pm

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

- Xét tình hình thực tế của Công ty;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị vào ngày 21/01/2011

Ngày 21/01/2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông qua quyết định số 01/QĐ-HĐQT v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tràng Tiền.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tràng Tiền;

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

- Mệnh giá của mỗi cổ phần: 10.000 (Mười ngàn đồng);

- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 634.700 (Sáu trăm ba tư ngàn bảy trăm) cổ phần;

- Tổng mệnh giá cổ phần: 6.347.000.000 (Sáu tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng) với 99,17% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tràng Tiền

Quyết định được Ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch Công ty Cổ phần Khách sạn và DỊch vụ Đại Dương ký ban hành ngày 21/01/2011.

Download: Quyết định

Ocean Hospitality.

Scroll to top