• Convert to PDF
 
Thông báo v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thursday , 17/11/2011 - 2:35pm

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 01A ngày 29/1/2011

Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương đã thực hiện thành công việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thiết kế cấp thoát nước-môi trường nước.

2. Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.

3. Thiết kế kiến trúc công trình.

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

5. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

7. Hoạt động tư vấn quản lý.

Ocean Hospitality.

Scroll to top