• Convert to PDF
 
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu OCH

Friday , 19/07/2019 - 4:16am

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

- Mối quan hệ với Công ty đại chúng: Tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

- Mã chứng khoán: OCH

- Số tài khoản giao dịch cổ phiếu OCH: 040CI56789 tại Công ty CP Chứng khoán EVEREST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.998.900 CP (tỷ lệ 55,50%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP tương ứng 1,50%

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 2.000.000 CP tương ứng 1,00%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 (tỷ lệ 56,5%)
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/6/2019 đến ngày 10/7/2019

- Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Chưa tìm được mức giá phù hợp

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Mai Hữu Đạt

Scroll to top