• Convert to PDF
 
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương báo cáo kết về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại OCH

Friday , 19/07/2019 - 4:30am

- Tên tổ chức đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

- Mã chứng khoán: OCH

- Số tài khoản giao dịch cổ phiếu OCH: 040CI56789 tại Công ty CP Chứng khoán EVEREST

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.998.900 CP (tỷ lệ 55,50%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP tương ứng 1,00%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 (tỷ lệ 56,5%)

- Lý do thay đổi: Mua thêm cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: từ ngày 18/06/2019 đến ngày 10/07/2019

- Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): Không

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Mai Hữu Đạt

Scroll to top