• Convert to PDF
 
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương thông báo giao dịch cổ phiếu OCH

Monday , 19/08/2019 - 10:04am

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

- Mối quan hệ với Công ty đại chúng: Tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

- Mã chứng khoán: OCH

- Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng:

+ Họ và tên người nội bộ: Ông Nguyễn Thành Trung;

+Chức vụ tại Công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT

+ Họ và tên người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Dung;

+Chức vụ tại Công ty đại chúng: Phó Chủ tịch HĐQT

+ Họ và tên người nội bộ: Bà Nguyễn Hương Nga;

+ Chức vụ tại Công ty đại chúng: Trưởng Ban Kiểm soát;

+ Họ và tên người nội bộ: Ông Vũ Xuân Dương

+ Chức vụ tại Công ty đại chúng: Thành viên Ban Kiểm soát;

-  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 CP (tỷ lệ 56.50%)

-  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.800.000 CP tương ứng 3.4%

-  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.798.900 (tỷ lệ 59.90%)

-  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/8/2019 đến ngày 16/9/2019

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Lò Hồng Hiệp

Scroll to top