• Convert to PDF
 
OCH: Công bố thông tin nhận chuyển nhượng cổ phần

Saturday , 04/02/2012 - 5:16am

Theo nghị quyết số 01/2012NQ-HĐQT, Công ty CP khách sạn và dịch vụ Đại Dương góp vốn vào Công ty CP Bánh Givral thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông với tổng số cổ phần nẵm giữ là 2.940.000 (Hai triệu chính trăm bốn mươi nghìn) cổ phần chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Givral.

Cũng theo quyết định này, OCH cử Ông Nguyễn Sỹ Phương làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Bánh Girval.

Trân trọng.

Scroll to top