• Convert to PDF
 
OGC tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2011

Friday , 18/11/2011 - 9:39am

Hôm nay ngày 22/4/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán OGC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 với số cổ đông tham gia tương đương với 84% cổ phần của OGC. Kết quả kinh doanh 2010 của OGC đạt được được những tiến bộ vượt bậc trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều biến động bất lợi. Theo đó, doanh thu thuần toàn Tập đoàn tăng hơn 6 lần so với 2009, đạt 1.568 tỷ đồng, đưa doanh thu bao gồm các hoạt động tài chính và bất động sản lên mức 2.258 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 785 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với năm 2009. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của OGC đạt 2.558 đồng, tăng hơn hơn 3 lần so với năm 2009. Về hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lãi ròng/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 23,8%, phản ánh rõ hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2011 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng


Năm 2010, OGC đã chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và tiếp tục chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5/1.

Ocean Hospitality.

Scroll to top