• Convert to PDF
 
Thông báo Đăng ký lưu ký và niêm yết Cổ phiếu trên SGDCK Hà nội

Sunday , 17/04/2011 - 3:19am

Thông báo của Chủ tịch HĐQT ngày 21/09/2010 về việc Đăng ký lưu ký và niêm yết Cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội (HNX)

Toàn bộ thông báo tại đây.

Ocean Hospitality !

Scroll to top