• Convert to PDF
 
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên OCH

Thursday , 17/11/2011 - 5:36pm

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty theo nội dung chi tiết dưới đây:

1. Thời gian họp: 9hh00 ngày 26/04/2011.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia –Số 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình họp:

- Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

- Thông qua mức thù lao năm 2010 và 2011 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án chia cổ tức và sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2010.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề sau trên cơ sở phù hợp với lợi ích của Công ty:

+ Mức tạm ứng cổ tức trong năm 2011, thời điểm tạm ứng và ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.

+ Quyết định các giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

+ Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.

+ Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Nội dung khác (theo đề nghị hợp lệ của cổ đông).

4. Chú ý:

- Cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo CMND/Hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo Mẫu đã được OCH gửi).

- Tài liệu họp: Tham khảo thêm tại đây.

Ocean Hospitality.

Scroll to top