• Convert to PDF
 
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010

Sunday , 20/11/2011 - 10:29am

Căn cứ Thông báo số 3042/TB-VSD ngày 14/07/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, OCH thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2011.

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng).

- Thời gian thực hiện: 12/08/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại OCH –Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/08/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ocean Hospitality.

Scroll to top