• Convert to PDF
 
THÔNG BÁO V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới quyền kế toán trưởng của OCH

Wednesday , 20/05/2015 - 4:32am

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 20/2015/NQ-HĐQT ngày 19/05/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1.         Bà TRƯƠNG KIM THANH

-           Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

-           Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/05/2015

2.         Bà TRẦN THỊ LIỆU

-           Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

-           Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 19/5/2015 đến hết ngày 19/11/2015

-           Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/05/2015

Trân trọng thông báo.

T/M CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Người CBTT

Hà Trọng Nam

Scroll to top