OCH_Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 22/05/2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết và Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua với các nội dung sau:

 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019;
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
 4. Thông qua nội dung thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, cụ thể:
 • Nội dung về thay đổi tên Công ty:
  • Tên công ty hiện tại:
 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
 • Tên tiếng Anh: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
 • Tên giao dịch: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
  • Tên Công ty thay đổi:
 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
 • Tên tiếng Anh: OCH Hospitality & Service Joint Stock Company
 • Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
  • Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính của Công ty:
 • Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 3 tòa VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 và sửa đổi Trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng (tên gọi mới, địa chỉ trụ sở chính mới) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết.

 • Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

 1. Việc tăng số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể:
  • Tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 Thành viên lên 06 thành viên HĐQT, trong đó số lượng Thành viên độc lập HĐQT là 03 thành viên.
  • Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ thời điểm trúng cử.
 2. Thông qua các nội dung sau:
 • Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
 • Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 • Các nội dung đề xuất tại Tờ trình 05/2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 • Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình 06/2020/TT-HĐQT;
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 • Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 1. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: Trần Quốc Toản

Căn cước công dân số: 038072009411  Ngày cấp: 17/4/2019  Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Vui lòng xem Nghị quyết, Biên bản chi tiết tại đây

Các tài liệu đính kèm thông qua tại Đại hội xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *