OCH_Thành viên độc lập HĐQT trúng cử

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020, ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: Trần Quốc Toản

Căn cước công dân số: 038072009411  Ngày cấp: 17/4/2019  Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *