Thông báo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thực hiện việc công bố thông báo mời hợp, các thông tin về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đăng tải trên đường link: http://och.vn/quan_he_co_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020/ để phục vụ cho cổ đông theo quy định.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *