OCH_CBTT_Nghị quyết số 109/2023 thông qua OCH nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH thực phẩm sạch JP

OCH_CBTT_Nghị quyết số 109/2023 thông qua OCH nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH thực phẩm sạch JP tại đây