Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội đồng cổ đông: