Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) được thành lập ngày 24 tháng 7 năm 2006 với tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Bảo Long. Đến tháng 12/2009, OCH được tái cấu trúc và trở thành công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) và chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội từ tháng 7/2010 với mã chứng khoán OCH.

Trong những năm qua, OCH đã đầu tư vào dự án các chuỗi khách sạn tốt nhất ở các thành phố lớn của Việt nam với 2 thương hiệu: StarCity tiêu chuẩn 4 sao quốc tế và Sunrise tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng mảng thực phẩm là bánh Givral và Kem Tràng Tiền danh tiếng và các dịch vụ khác có liên quan…

Xem chi tiết nội dung:

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐHCĐ NĂM 2019

Chương trình ĐHCĐ Thường Niên 2019

-10/6/2019

Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT OCH nhiệm kỳ 2019 – 2024

-10/6/2019

Văn bản đề nghị xem xét vấn đề tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ 2019

-10/6/2019

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ 2019

-10/6/2019

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019 ( Cổ đông ủy quyền cho nhiều người )

-10/6/2019

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019 ( Của nhóm cổ đông )

-10/6/2019

Dự thảo điều lệ OCH 2019

-10/6/2019

Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty

-10/6/2019

Bảng tổng hợp một số thay đổi chính trong dự thảo điều lệ mới của OCH

-10/6/2019

Quy chế làm việc ĐHCĐ Thường niên năm 2019

-10/6/2019

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & Ban Kiểm Soát

-10/6/2019

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & Ban Kiểm Soát

-10/6/2019

Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho người đã lưu ký chứng khoán

-10/6/2019

Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho người chưa lưu ký chứng khoán

-10/6/2019

Đơn ứng cử vào HĐQT

-10/6/2019

Đơn đề cử vào HĐQT

-10/6/2019

Biên bản họp nhóm đề cử HĐQT

-10/6/2019

Đơn ứng cử vào Ban Kiểm Soát

-10/6/2019

Đơn đề cử vào Ban Kiểm Soát

-10/6/2019

Biên bản họp nhóm để cử ứng cử vào Ban Kiểm Soát

-10/6/2019

Đơn ứng cử thành viên HĐQT độc lập

-10/6/2019

Đơn đề cử thành viên HĐQT độc lập

-10/6/2019

Biên bản họp nhóm để cử ứng cử vào thành viên HĐQT độc lập

-10/6/2019

Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch

-10/6/2019

Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

-10/6/2019

Báo cáo đại biểu tham dự

-10/6/2019

Báo cáo đại biểu được ủy quyền tham dự

-10/6/2019

Báo cáo ủy quyền

-10/6/2019

Báo cáo đại biểu không tham dự

-10/6/2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nhóm nội dung 1

-10/6/2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nhóm nội dung 2

-10/6/2019

Biên bản kiểm phiếu bầu cử (Mẫu)

-10/6/2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số lượng thành viên HĐQT

-10/6/2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thù lao HĐQT, BKS

-10/6/2019

Mẫu phiếu biểu quyết nhóm nội dung thứ 1

-10/6/2019

Mẫu phiếu biểu quyết nhóm nội dung thứ 2

-10/6/2019

Mẫu phiếu bầu cử thành viên BKS

-10/6/2019

Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT

-10/6/2019

Mẫu phiếu biểu quyết số lượng thành viên HĐQT

-10/6/2019

Mẫu phiếu biểu quyết thù lao HĐQT, BKS

-10/6/2019

Mẫu thẻ biểu quyết

-10/6/2019

Phiếu đặt câu hỏi tại Đại Hội

-10/6/2019

Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ năm 2019

-10/6/2019

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ năm 2019

-10/6/2019

Báo cáo Ban TGĐ kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

-10/6/2019

Báo cáo HĐQT kết quả năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2018

-10/6/2019

Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và tổng kết hết nhiệm kỳ 2014 – 2018

-10/6/2019

Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2018

-10/6/2019

Tờ trình thông qua quyết toán thù lao 2018 và dự toán thù lao 2019

-10/6/2019

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

-10/6/2019

Tờ trình thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ

-10/6/2019

Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

-10/6/2019

Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

-10/6/2019

Tờ trình thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

-10/6/2019