Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thông báo chốt DS cổ đông thường niên năm 2020

-17/03/2020

Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

-17/03/2020

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

20/03/2020

Nghị quyết HĐQT thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

06/04/2020

thông báo hủy ngày chốt danh sách cổ đông cũ và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 mới

06/04/2020

Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng (23/4/2020)

7/4/2020

Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

7/4/2020

Thông báo của VSD về hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ-OCH

9/4/2020

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

14/04/2020

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-05/05/2020

Chương trình nghị sự

-06/05/2020

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

-06/05/2020

Thông báo về việc đề cử thành viên độc lập HĐQT

-06/05/2020

Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT Công ty

-06/05/2020

Mẫu Giấy tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

-06/05/2020

Đơn đề cử thành viên độc lập HĐQT

-06/05/2020

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập HĐQT

-06/05/2020

Mẫu Thẻ Biểu quyết

-06/05/2020

Mẫu Phiếu biểu quyết Đợt 1

-06/05/2020

Mẫu Phiếu biểu quyết đợt 2

-06/05/2020

Mẫu Phiếu biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ

-06/05/2020

Mẫu phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT

-06/05/2020

Báo cáo HĐQT

-08/05/2020

Báo cáo Ban Kiểm soát

-06/05/2020

Báo cáo HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

-06/05/2020

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

-06/05/2020

Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2020

-06/05/2020

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

-06/05/2020

Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

-06/05/2020

Tờ trình Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

-06/05/2020

Tờ trình thay đổi trụ sở và thay đổi tên Công ty

-06/05/2020

Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

-06/05/2020

Tờ trình tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

-06/05/2020

Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ

-06/05/2020

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ

-06/05/2020

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

-06/05/2020

Thông báo Danh sách ứng cử viên TV độc lập HĐQT

-20/5/2020

Trích yếu thông tin ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT

-20/5/2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

-23/5/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-23/5/2020