Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CBTT_ Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

– 23/06/2023

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm 2023

– 27/04/2023

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

– 04/05/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

– 31/05/2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chương trình nghị sự

– 02/06/2023

Dự thảo điều lệ CTCP One Capital Hospitality

– 02/06/2023

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

– 02/06/2023

Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát

– 02/06/2023

Tờ trình V/v Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy Chế về nội bộ quản trị Công ty

– 02/06/2023

Tờ trình V/v Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023

– 02/06/2023

Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

– 02/06/2023

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

– 02/06/2023

Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán

– 02/06/2023

Tờ trình thông qua báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

– 02/06/2023

Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

– 02/06/2023

Tờ trình V/v thông qua báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2022 và KHSX kinh doanh năm 2023

– 02/06/2023

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

– 19/06/2023

Dự thảo quy chế về tổ chức & hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2023

– 02/06/2023

Bảng so sánh sửa đổi nội dung điều lệ

– 02/06/2023

Thẻ biểu quyết (Mẫu)

– 02/06/2023

Phiếu biểu quyết (Mẫu)

– 02/06/2023