Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

– 01/03/2021

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

– 01/03/2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

– 31/03/2021

2. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự

– 31/03/2021

3. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

– 31/03/2021

4. (Dự thảo) Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

– 31/03/2021

5. BC Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

– 31/03/2021

6. BC hoạt động của HĐQT

– 31/03/2021

7. BC về việc bổ nhiệm TGĐ

– 31/03/2021

8. BC của BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

– 31/03/2021

9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

– 31/03/2021

10. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

– 31/03/2021

11. BC thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

– 31/03/2021

12. Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021

– 31/03/2021

13. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

– 31/03/2021

14. Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty OCH

– 31/03/2021

15. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty OCH

– 31/03/2021

16. Tờ trình thông qua toàn văn quy chế nội bộ về quản trị Công ty

– 31/03/2021

17. Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS

– 31/03/2021

18. Thẻ biểu quyết

– 31/03/2021

19. (mẫu) Phiếu biểu quyết

– 31/03/2021

20. (mẫu) phiếu biểu quyết

– 31/03/2021

21. (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

– 31/03/2021

Nghị quyết, Biên Bản Đại hội đồng cổ đông

23/4/2021