Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT_Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

– 16/05/2024

  • THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

– 17/04/2024

Thông báo Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Năm 2024

– 17/04/2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

– 17/04/2024

  • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Dự thảo) Nghị quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS, Phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS

– 17/04/2024

(Dự thảo) Nghị quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, tiếp tục thực hiện các nội dung của NQ ĐHCĐ các năm 2022, 2023

– 17/04/2024

(Dự thảo) Nghị quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

– 17/04/2024

(Dự thảo) Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

– 17/04/2024

(Dự thảo) Nghị quyết thông qua TTr của HĐQT về KQKD năm 2023 và KHKD năm 2024

– 17/04/2024

(Dự thảo) Nghị quyết Thông qua TTr HĐQT Vv Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024

– 17/04/2024

(Dự thảo) Nghị quyết Thông qua TTr về việc bầu HĐQT, BKS năm 2024-2029 và số lượng HĐQT, BKS năm 2024 -2029

– 17/04/2024

(Dự thảo) Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHCĐ thường niên năm 2024

– 17/04/2024

Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị

– 17/04/2024

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

– 17/04/2024

Chương trình nghị sự

– 17/04/2024

Giấy xác nhận tham dự - ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

– 17/04/2024

Phiếu biểu quyết (Mẫu)

– 17/04/2024

Thẻ biểu quyết (Mẫu)

– 17/04/2024

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát ĐHĐCĐ năm 2024

– 17/04/2024

Sơ yế lý lịch ứng viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT CTCP OCH

– 17/04/2024

Sơ yếu lý lịch Kiểm soát viên CTCP OCH

– 17/04/2024

Thông báo Về việc Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

– 17/04/2024

Tờ trình của HĐQT Vv Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

– 17/04/2024

Tờ trình của HĐQT Vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

– 17/04/2024

Tờ trình Vv Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS

– 17/04/2024

Tờ trình Vv thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023

– 17/04/2024

Tờ trình Vv Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS và số lượng HĐQT, BKS

– 17/04/2024

Tờ trình Vv Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

– 17/04/2024

Danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

– 10/05/2024