OCH_CBTT công văn giải trình thông tin BCTC bán niên năm 2023 sau kiểm toán

OCH_CBTT công văn giải trình thông tin BCTC bán niên năm 2023 sau kiểm toán tại đây